Algemene voorwaarden Equuscoach

 

Definities

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Equuscoach voor een sessie, workshop of training
 • Opdrachtnemer: Equuscoach, coachen met de wijsheid van paarden en ezels (verder aangeduid als Equuscoach): Lucy Niewijk, handelend voor Equuscoach.
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de training, workshop of sessie deelneemt.

 

Algemeen en risico-acceptatie

 • Tijdens de sessies, workshops en training zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop of training voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Equuscoach geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Equuscoach voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.
 • Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop of training kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.
 • Opdrachtgever en/of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop, training.
 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.
 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Equuscoach sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.
 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

 

Totstandkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening:

Workshops en individuele sessies

Workshops

De overeenkomst voor een op de website aangeboden workshop komt tot stand:

 • Door het invullen van het contactformulier op de website of het versturen van een e-mail waarbij de interesse wordt aangegeven voor de workshop. Na deze aanmelding krijgt de deelnemer een bevestigingse-mail binnen 5 werkdagen (tenzij de workshop vol is) en hiermee is de deelname definitief.
 • Deelnemer heeft gedurende 7 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

 

Workshops op maat

Voor Workshops op maat worden altijd offertes gemaakt, daarvoor geldt het volgende:

 • Geldigheid offerte

Een door Equuscoach gedane offerte blijft twee maanden geldig, doch kan zij hier schriftelijk of bij voorwaarden van afwijken.

 • Opdrachtformulering

Een opdracht tot het geven van een workshop wordt uitsluitend aanvaard op basis van een door Equuscoach en opdrachtgever gezamenlijk geformuleerde taak. Deze dient in de offerte te worden opgenomen. De geformuleerde opdracht houdt zoveel mogelijk rekening met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst tot opdracht geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

 • Afstemming met externe bureaus

Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere coaches of trainers ter vervulling van de vernoemde opdracht werkzaam zijn, zal door Equuscoach, indien mogelijk, afspraken worden gemaakt teneinde de posities van deze adviseur(s) of trainer(s) in het proces waar de opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen.

 • Informatie opdrachtgever

Teneinde optimaal gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet Equuscoach kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

 • Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan Equuscoach worden verstrekt, zal Equuscoach de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt Equuscoach deze gegevens en informatie niet aan derden.

 • Informatie/publicatie

Bij het onjuist citeren van een door Equuscoach voortgebracht werk, behoudt zij zich het recht voor maatregelen tot rectificatie van de opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt Equuscoach zich het recht voor tot publicatie van volledige rapportages, voor zover nodig is om tot rectificatie van onjuiste berichtgeving te komen.

 • Duur en einde van de opdracht

De door Equuscoach bij het object van advisering, begeleiding en/of training aangegeven tijd, die voor de uitvoering van (of een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter.

De opdracht eindigt na voltooiing van de geformuleerde opdracht en met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.

 • Wijziging opdrachtspecificaties

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal Equuscoach de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal Equuscoach dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

 

Annulering workshops 

Annulering tot 1 week voor aanvang van de standaardworkshops die aangeboden worden op de website is kosteloos.

Bij annulering tussen 1 week en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden.

Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting.

Wanneer er extra kosten zijn gemaakt door het afhuren van een binnen accommodatie en/of het inhuren van catering of andere derden en annulering van deze partijen niet mogelijk is dan worden deze kosten voor 100% doorberekend.

Individuele sessies

De inschrijving voor of reservering van coaching is definitief na een bevestigingsmail van Equuscoach. Het versturen van een opdrachtbevestiging door Equuscoach maakt de overeenkomst bindend. Equuscoach behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren.

 

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies:

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de

volgende voorwaarden:

 • Binnen 14 dagen voor aanvang: Equuscoach brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);
 • Binnen 7 dagen voor aanvang: Equuscoach brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever (+ eventuele kosten aan derden);
 • Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan Equuscoach (+ eventuele kosten aan derden).

 

Annulering door Equuscoach

Equuscoach kan sessies, workshops of training annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach/opleider en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever.

In goed overleg tussen opdrachtgever en Equuscoach kan een vervangende datum worden overeengekomen.

 

Betalingen

 • Equuscoach brengt de deelnamekosten aan sessies, workshops of training in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail.
 • Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • In overleg is een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat opdrachtgevers niet van de verplichting de volledige kosten te voldoen. Aan gespreide betaling kunnen extra kosten verbonden worden.
 • Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

 

Aansprakelijkheid

Equuscoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. Equuscoach is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening.

Equuscoach is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

Elke aansprakelijkheid van Equuscoach voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Equuscoach in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Equuscoach in een voorkomend geval.

Administratieve vragen

 • Vragen van administratieve aard worden binnen 5 werkdagen beantwoord.
 • Vragen per mail of per brief die een langere verwerkingstijd vereisen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Klachten

 • Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij Equuscoach binnen 8 dagen.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Equuscoach, nadat de opdrachtgever of consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij Equuscoach ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Equuscoach binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever of consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • In beginsel gaat Equuscoach er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

 

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de Equuscoach en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In beginsel gaat Equuscoach er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.